„F.H.U. Salmar” Monitoring wizyjny
"Monitoring wizyjny"

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie Prywatnej Giełdy w Miedzianej Górze jest F.h.u. Salmar
z siedzibą w Ćmińsk, ul. Wykień 66.

Monitoring stosowany jest – z zachowaniem prywatności i godności osób – w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu; podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu.

F.h.u.Salmar nie gromadzi danych osobowych specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz preambuły nr 51, zdjęcia, a co za tym idzie wideo jest daną osobową tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. W przypadku braku przetwarzania danych biometrycznych specjalnymi metodami technicznymi, dane zarejestrowanych osób są danymi anonimowymi. Zasady ochrony danych nie mają zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, która może znaleźć się w kadrze prezentowanego obrazu czy zdjęcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, np. zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.

Nagrania mogą być udostępniane przez F.h.u.Salmar publicznie na portalach społecznościowych lub innych stronach w celu promowania wizenunku firmy, informacyjnej lub w formie reklamowej, zgodniegodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostęp do nagrania osób zarejestrowanych przez system monitoringu, będzie ograniczony tylko do uprawnionych pracowników F.h.u. Salmar oraz podmiotu świadczącego usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektu.

Nagrania z monitoringu mogą zostać udostępnione na wezwanie sądu lub innemu uprawnionemu organowi na pisemny wniosek w związku z prowadzonym postępowaniem.

Nagrania z monitoringu podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli administrator powzią wiadomość, że nagrania obrazu stanowią dowód lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie odręnych przepisów.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do nagrania przez pisemny wniosek w celu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Nagrania z monitoringu nie będzie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, w tym profilowane.F.H.U.Salmar Jakość powietrza Miedziana Góra F.H.U.Salmar Czujnik Smogu Giełda Miedziana Góra

Sprawdź Jakość Powietrza na Giełdzie w Miedzianej Górze. Więcej o Czujniku Smogu